โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล 604,490,326 13.94
2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 445,410,000 10.27
3. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 262,709,026 6.06
4. นายสำเริง มนูญผล 233,510,722 5.38
5. นายทอมมี่ เตชะอุบล 215,617,414 4.97
6. นายเบน เตชะอุบล 215,435,554 4.97
7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 199,067,100 4.59
8. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 153,061,800 3.53
9. น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 120,000,000 2.77
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 89,265,200 2.06
11. อื่นๆ 1,798,336,833 41.46