โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล 604,490,326 13.94
2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 451,720,000 10.42
3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 290,862,100 6.71
4. นายสำเริง มนูญผล 243,736,422 5.62
5. นายทอมมี่ เตชะอุบล 215,617,414 4.97
6. นายเบน เตชะอุบล 209,449,954 4.83
7. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 153,061,800 3.53
8. น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 125,000,000 2.88
9. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 120,602,000 2.78
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 89,265,200 2.06