2
ปฏิทินนักลงทุน
Please Select :  
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
26/04/2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
27/04/2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
27/04/2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
16/06/2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2559
เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29/04/2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ณ ห้องโลตัส ชั้น LL โรงแรมโลตัส กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
29/04/2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ณ ห้องโลตัส ชั้น LL โรงแรมโลตัส กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้ถือหุ้น
กรุณาเลือก : 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2559)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล 604,490,326 13.94
2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 451,720,000 10.42
3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 290,862,100 6.71
4. นายสำเริง มนูญผล 243,736,422 5.62
5. นายทอมมี่ เตชะอุบล 215,617,414 4.97
6. นายเบน เตชะอุบล 209,449,954 4.83
7. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 153,061,800 3.53
8. น.ส.อัจจิมา ภาคานาม 125,000,000 2.88
9. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 120,602,000 2.78
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 89,265,200 2.06
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผล
ประกอบการ
เงินปันผลจาก
15/03/62 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61
-
31/12/61
-
15/03/61 29/03/61 25/05/61 เงินปันผล 0.035 บาท 01/01/60
-
31/12/60
ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/03/60 24/03/60 25/05/60 เงินปันผล 0.02774 บาท 01/01/59
-
31/12/59
ปันผลจากกำไรสุทธิ
16/03/59 29/03/59 25/05/59 เงินปันผล 0.0460 บาท 01/01/58
-
31/12/58
ปันผลจากกำไรสุทธิ
16/03/58 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/57
-
31/12/57
-
ภาพวีดีโอบริษัทและเอกสารนำเสนอ
เลือกปี :  

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559