กรุณาเลือก : 

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGH-W3 (F53-5)

27 พ.ย. 2563
ดูออนไลน์

13 พ.ย. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

13 พ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พ.ย. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ย. 2563

แจ้งกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

06 พ.ย. 2563

กำหนดการใช้สิทธิของ CGH-W3

14 ส.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

14 ส.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

10 ก.ค. 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

26 มิ.ย. 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

29 พ.ค. 2563

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGH-W3 (F53-5)

22 พ.ค. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

15 พ.ค. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

15 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

15 พ.ค. 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563

15 พ.ค. 2563

แจ้งสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

14 พ.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

13 พ.ค. 2563

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563