กรุณาเลือก : 

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGH-W3 (F53-5)

31 พ.ค. 2562
ดูออนไลน์

15 พ.ค. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

15 พ.ค. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

15 พ.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

09 พ.ค. 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

03 พ.ค. 2562

การจัดตั้งบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

03 พ.ค. 2562

กำหนดการใช้สิทธิของ CGH-W3

26 เม.ย. 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

27 มี.ค. 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

15 มี.ค. 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

28 ก.พ. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

28 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

28 ก.พ. 2562

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

30 พ.ย. 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGH-W3 (F53-5)

14 พ.ย. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

14 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

14 พ.ย. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ย. 2561

กำหนดการใช้สิทธิของ CGH-W3

02 ต.ค. 2561

แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

14 ส.ค. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561