กรุณาเลือก : 

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

15 มี.ค. 2562
ดูออนไลน์

28 ก.พ. 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

28 ก.พ. 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

28 ก.พ. 2562

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

30 พ.ย. 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGH-W3 (F53-5)

14 พ.ย. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

14 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

14 พ.ย. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ย. 2561

กำหนดการใช้สิทธิของ CGH-W3

02 ต.ค. 2561

แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

14 ส.ค. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

14 ส.ค. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

01 ส.ค. 2561

แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

31 ก.ค. 2561

หุ้นเพิ่มทุนของ CGH เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2561

13 ก.ค. 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CGH-W2 (F53-5)

19 มิ.ย. 2561

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CGH-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 มิถุนายน 2561

15 มิ.ย. 2561

19 มิถุนายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CGH-W2

05 มิ.ย. 2561

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)

14 พ.ค. 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561