ที่อยู่บริษัท
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกมลพร อ่องเพ็ชร
สอบถามข้อมูล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านข้อกำหนดและข้อคับของบริษัท
สำนักเลขานุการบริษัท