Please Select :  
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
26/04/2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
27/04/2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
27/04/2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
16/06/2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2559
เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29/04/2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ณ ห้องโลตัส ชั้น LL โรงแรมโลตัส กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ กิจกรรม เพิ่มไปยังปฏิทิน
29/04/2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ณ ห้องโลตัส ชั้น LL โรงแรมโลตัส กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร