0
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,928.88 7,925.21 8,803.73 9,160.12
หนี้สินรวม 1,089.46 1,903.72 2,614.11 3,273.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,818.88 6,001.61 6,170.26 5,867.61
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,336.77 4,336.77 4,336.77 4,336.91
รายได้รวม 1,189.38 1,357.63 850.51 626.75
กำไรสุทธิ 60.19 391.33 234.32 -35.07
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.09 0.05 -0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 1.84 5.73 2.67 -0.67
ROE (%) 1.30 6.62 3.85 -0.58
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.06 28.82 27.55 -5.59


ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2558 30/12/2559 29/12/2560 28/12/2561
ราคาล่าสุด (บาท) 1.25 1.61 1.35 0.96
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5,420.96 6,982.20 5,854.64 4,163.43
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2558 30/09/2559 30/09/2560 30/09/2561
P/E (เท่า) 14.38 23.11 30.41 77.85
P/BV (เท่า) 0.94 1.17 0.97 0.69
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.34 1.37 1.39 1.39
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 2.86 2.05 3.65

หมายเหตุ

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
งบการเงิน
กรุณาเลือก : 
รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
กรุณาเลือก :