ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
ไตรมาส 2/62
30/06/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,925.21 8,803.73 9,160.12 8,473.10
หนี้สินรวม 1,903.72 2,614.11 3,273.38 2,630.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,001.61 6,170.26 5,867.61 5,823.02
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,336.77 4,336.77 4,336.91 4,336.91
รายได้รวม 1,357.63 850.51 626.75 482.67
กำไรสุทธิ 391.33 234.32 -35.07 51.12
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.05 -0.01 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.73 2.67 -0.67 0.39
ROE (%) 6.62 3.85 -0.58 0.61
อัตรากำไรสุทธิ (%) 28.82 27.55 -5.59 10.59


ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2559 29/12/2560 28/12/2561 12/09/2562
ราคาล่าสุด (บาท) 1.61 1.35 0.96 0.86
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6,982.20 5,854.64 4,163.43 3,729.74
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2559 30/09/2560 30/09/2561 30/06/2562
P/E (เท่า) 23.11 30.41 77.85 103.36
P/BV (เท่า) 1.17 0.97 0.69 0.64
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.37 1.39 1.39 1.34
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 2.86 2.05 3.65 N/A

หมายเหตุ

งบการเงิน
กรุณาเลือก : 

ไตรมาสที่ 3/2563

ไตรมาสที่ 2/2563

ไตรมาสที่ 1/2563

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
กรุณาเลือก : 

ไตรมาสที่ 3/2563

ไตรมาสที่ 2/2563

ไตรมาสที่ 1/2563