(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
ไตรมาส 1/62
31/03/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,925.21 8,803.73 9,160.12 8,928.05
หนี้สินรวม 1,903.72 2,614.11 3,273.38 3,091.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,001.61 6,170.26 5,867.61 5,817.11
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,336.77 4,336.77 4,336.91 4,336.91
รายได้รวม 1,357.63 850.51 626.75 214.40
กำไรสุทธิ 391.33 234.32 -35.07 7.84
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.05 -0.01 -
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.73 2.67 -0.67 -0.65
ROE (%) 6.62 3.85 -0.58 -0.75
อัตรากำไรสุทธิ (%) 28.82 27.55 -5.59 3.66


ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2559 29/12/2560 28/12/2561 05/06/2562
ราคาล่าสุด (บาท) 1.61 1.35 0.96 0.84
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6,982.20 5,854.64 4,163.43 3,643.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 31/03/2019
P/E (เท่า) 23.11 30.41 77.85 N/A
P/BV (เท่า) 1.17 0.97 0.69 0.63
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.37 1.39 1.39 1.34
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 2.86 2.05 3.65 N/A

หมายเหตุ