ในกรณีปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผล
ประกอบการ
เงินปันผลจาก
15/03/62 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61
-
31/12/61
-
15/03/61 29/03/61 25/05/61 เงินปันผล 0.035 บาท 01/01/60
-
31/12/60
ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/03/60 24/03/60 25/05/60 เงินปันผล 0.02774 บาท 01/01/59
-
31/12/59
ปันผลจากกำไรสุทธิ
16/03/59 29/03/59 25/05/59 เงินปันผล 0.0460 บาท 01/01/58
-
31/12/58
ปันผลจากกำไรสุทธิ
16/03/58 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/57
-
31/12/57
-